22 травня 2024 року fmedicine@pdmu.edu.ua (0532) 60-95-80

«Йдемо швидко, але не поспішаємо»

Кафедра сімейної медицини і терапії, у відповідності до стандартизованих навчальних планів та програм, на циклах спеціалізації, стажування, передатестаційному та тематичних циклах, здійснює післядипломну підготовку лікарів-інтернів, терапевтів, лікарів загальної практики, а також аспірантів. У 2001 р., на виконання постанови Кабінету Міністрів України №989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я» на факультеті післядипломної освіти Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» було створено кафедру загальної практики-сімейної медицини на базі кафедри удосконалення лікарів-терапевтів, яка існувала з квітня 1997 року і займалася підготовкою лікарів-терапевтів. У серпні 2009 р. внаслідок реорганізації та перепрофілізації кафедра була трансформована у кафедру сімейної медицини і терапії.

/old/kafhome/kaf_simmed/pic/kaf_simmed/kaf_simmed_history_001.jpg

Доктор медичних наук, професор,
ректор Полтавського державного медичного університету
Вячеслав Миколайович Ждан

З моменту створення, кафедру очолював доктор медичних наук, професор Ждан Вячеслав Миколайович. Завдяки його титанічним зусиллям першопрохідника, в умовах невизначеності перспектив розвитку сімейної медицини того часу нашої молодої держави, успішне вирішення завдань матеріально-технічного оснащення, кадрового потенціалу, формування концепції розвитку, втілення сучасних тенденцій навчання і взаємодії з практичною сферою охорони здоров’я на всіх її рівнях, забезпечило становлення кафедри як зразкового структурного підрозділу Української медичної стоматологічної академії.Провідником ідей і започаткованих їм традицій стала його учениця, кандидат медичних наук, доцент Бабаніна Марина Юріївна, яка зараз очолює кафедру.Свого часу на кафедрі працювали професор Бажан К.В., доцент Кушнір В.С., доцент Балакін О.К., доцент Стародубцев С.Г., доцент Гурина Л.І., доцент Зазикіна Д.С., доцент Штомпель В.Ю., асистент Акімова Л.Г., асистент Крачек Г.О., асистент Гаєвський С.О., ст. лаборанти Бажан В.В., Кущ. А.О., підсобні робітники Пелюховська О.М., Гинку Л.А., Новицька В.Г. 


 

Йдемо швидко, але не поспішаємо. 20 років служіння людям».
Фільм, присвячений 20-річчю кафедри сімейної медицини і терапії.   

Кафедра забезпечена актуальною нормативною базою, достатнім матеріально-технічним оснащенням, досвідченим професорсько-викладацьким потенціалом, розвиненою мережею клінічних баз і навчально-практичних центрів, актуальними навчально-методичними матеріалами, досвідом підготовки сімейного лікаря на рівні світових стандартів, можливістю інтенсивного використання телекомунікаційних технологій, перспективним планом розвитку.Процес навчання відбувається на базі терапевтичних відділень Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського; навчально-практичних центрів ПМД№2 і Степнянській амбулаторії сімейної медицини; центральній районній клінічній лікарні; другій і третій міських лікарень; обласної консультативної поліклініки; лікувально-діагностичного центру «Медіон». Клінічні бази кафедри добре оснащені. На кожній базі є комфортна для занять аудиторія, повне методичне забезпечення.  Методична робота і шляхи удосконалення навчального процесу є питанням, якому приділяються найбільша увага на кафедральних засіданнях. Методичні семінари проводяться не рідше 4 разів на рік.Кафедра сімейної медицини і терапії є профільною, тому координує роботу суміжних кафедр. Для обміну досвідом методичної роботи існує практика регулярного взаємовідвідування занять викладачами нашої і суміжних кафедр.Досвід кафедри з навчально-методичної роботи втілений у доповідях на навчально-методичних конференціях, у методичних статтях, тезах, навчальних посібниках. Запроваджено анонімне опитування слухачів для відгуків, зауважень і пропозицій щодо навчального процесу на кафедрі.  Принципи навчального процесу на кафедрі сімейної медицини і терапії:

 • Проблемно-орієнтований підхід до планування практичного, семінарського заняття або лекції.
 • Акцент на проблеми тих патологічних станів, що частіше зустрічаються на амбулаторному прийомі.
 • Адаптація тем до освітніх запитів і потреб лікарів-курсантів.
 • Інтерактивний тип проведення заняття. Активна участь лікарів-курсантів в обговоренні проблемних питань.
 • Обов'язковим елементом практичного заняття є структурований клінічний розбір пацієнтів, а також розгляд клінічних випадків з повсякденної практики.
 • Висвітлення теоретичних основ клінічної проблеми в аспекті її практичного вирішення. Переважно нова актуальна інформація.
 • Активне заохочення слухачів до самостійної пошукової роботи. Реферати. Підготовка доповіді. Участь у науково-практичних конференціях.
 • Інтенсивне використання сучасних освітніх та інформаційних технологій.
 • Клінічна конференція та клінічний обхід пацієнтів як невід'ємний елемент навчального процесу.
 • Обов’язкове обговорення принципів доказової медицини та фармакоекономічних аспектів лікування.
 • Методичний супровід і контроль підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту «Крок 3»
У 2013 році було створено обласний навчально-практичний центр загальної практики–сімейної медицини, діяльність якого дозволяє опанувати лікарями-інтернами досвіду фахівців, які працюють у напрямку сімейної медицини. А також, здобути навички щодо маршруту пацієнта, алгоритмів медичної допомоги, досліджень актуальних питань сімейної медицини, роботи із звітністю, підготовки інформаційних матеріалів, проведення організаційних заходів.

На базі навчально-практичного центру регулярно проводяться школи-тренінги. Тематика тренінгів ґрунтується на актуальності для сфери соціального здоров’я. Тематика різноманітна. Артеріальна гіпертензія, фібриляція передсердь, серцева недостатність, остеоартрит, кислотозалежні захворювання, хронічна патологія легень. Школи-тренінги стали практично новим напрямком сучасного підходу до ведення пацієнтів та досягнення оптимального комплаенсу між лікарем і пацієнтом, що на нашу думку, значно підвищує якість профілактичної роботи, як важливого розділу в діяльності сучасного сімейного лікаря.

Навчально-практичний центр на базі Степнянської амбулаторії сімейної медицини Полтавського району виконує важливу функцію максимального наближення навчального процесу до умов роботи сімейного лікаря на селі. Під час занять на цій базі, відбувається відпрацювання алгоритмів першої та невідкладної допомоги хворим при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях та нещасних випадках; першої медичної допомоги вдома людям, які за станом здоров’я не можуть відвідати амбулаторію; формування у лікарів-інтернів практичних навичок диспансеризації населення і профілактичних оглядів; організація та проведення санітарно-освітньої роботи серед населення. Важлива можливість участі лікарів-інтернів у протиепідемічних заходах, проведенні вакцинації, виявленні інфекційних захворювань.  

На кафедрі сімейної медицини і терапії з 2010 року впроваджено у навчальний процес різні форми дистанційної освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Створено тематичні систематизовані відбірки навчального матеріалу в електронному вигляді. Організовано технічне забезпечення доступу до електронних носіїв інформації та інтерактивного спілкування: наявність персонального комп’ютера у кожного слухача та викладача, інтернет-канал та ін. Інформаційна підтримка баз стажування здійснюється переважно шляхом електронного листування. Особливо цінним для нас є досвід дистанційних форм навчання на циклах тематичного удосконалення із віддаленою аудиторією, які відбуваються кожного навчального року. Цикли підвищення кваліфікації з елементами дистанційної освіти здійснюються за навчальним планом, та є невід’ємною частиною нашого навчального процесу.

Співробітники кафедри сімейної медицини і терапії активно займаються науковою діяльністю, проводять клінічні дослідження, результати яких висвітлюють у статтях, доповідях на міжнародних, Всеукраїнських, обласних науково-практичних конференціях та традиційній щорічній науково-практичній конференції «Актуальні питання коморбідності в загальнолікарській практиці», що з початку 2024 року проводиться в рамках нової ініціативної НДP кафедри: №0124U000097 «Мультидисциплінарний персоніфікований підхід до менеджменту пацієнтів з коморбідною патологією та порушенням ментального здоров'я».